Hệ thống bán hàng tự động ?

Việc sử dụng Website để bán hàng. Sau đó tích hợp được phần mềm quản lý bán hàng khác hoặc các phần mềm về CRM mà quý khách hàng yêu cầu sẽ cần một hệ thống mạnh mẽ.

Chúng tôi luôn tìm và nghiên cứu những hệ thống đó và có giải pháp tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.