Hệ thống SMS Manage có nhận không ?

Manage có nhận làm hệ thống SMS cho doanh nghiệp để Marketing và chăm sóc khách hàng. Đây cũng là 1 phần thiết yếu trong hệ thống Marketing Automation

Chức năng chính:

  • Gửi SMS đến khách hàng hoặc admin từ form đăng ký trên website
  • Gửi SMS đến khách hàng hoặc admin khi có đơn hàng mới, hoặc thay đổi trạng thái của đơn hàng.
  • Gửi SMS đến khách hàng theo số điện thoại yêu cầu.