Làm web xong tôi có được nhận toàn bộ source code không ?

Chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ source cho quý khách. Hơn cả thế, nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng Hosting tại Manage thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ up source code lên hosting của quý khách miễn phí.